Node.js-da web skripkasyna semalt syn

Web gyryjy, internetden maglumatlary çykarmak üçin ulanylýan guraldyr. Giperteksti geçirmek protokolyny ýa-da web brauzerleriniň üsti bilen Bütindünýä Kerebine girip biler. Web gözlemek el bilen edilip bilner, ýöne adalga adatça botlary ýa-da web gözlegçilerini ulanyp amala aşyrylýan awtomatlaşdyrylan prosesi aňladýar. Häzirki web gyryjylary , adam güýjüni talap edýän mahabatdan başlap, tutuş web sahypasyny gurluşly maglumatlara öwrüp bilýän doly awtomatlaşdyrylan ulgamlara çenli.

Node.js, kitaphanalary we çarçuwalary barada umumy maglumat:

Node.js, serwer tarapynda JavaScript-i işletmek üçin açyk çeşme, platforma JavaScript gurşawydyr. Serwer tarapyndaky skriptde JavaScript-i ulanmaga mümkinçilik berýär we dinamiki web mazmuny öndürmek üçin dürli skriptleri işledýär. Netijede, Node.js JavaScript paradigmasynyň esasy elementleriniň birine öwrüldi.

Aslynda, Node.js web döredijileriniň we maglumatlar analitikleriniň arasynda meşhurlyk gazanan birneme täze tehnologiýa. Performanceokary öndürijilikli we ulaldylan tor programmalaryny we web gyryjylary ýazmak üçin döredildi. C ++ we Ruby-dan tapawutlylykda, Node.js-da web skraperini has gowy ýazmaga kömek edýän birnäçe çarçuwalar we kitaphanalar bar.

1. Osmoz

Osmoz ep-esli wagt bäri dowam edýär. Bu Node.js kitaphanasy programmistlere we döredijilere bir wagtyň özünde birnäçe web we ekran skripkalaryny ýazmaga kömek edýär.

2. rentgen

Rentgen HTML resminamalaryny dolandyrmaga ukyply we olardan maglumatlary derrew gyrmaga kömek edýär. Rentgen şöhlesiniň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, ony bir gezekde birnäçe gyryjy ýazmak üçin ulanyp bilersiňiz.

3. uzaakuza

Köp funksiýalary we wariantlary bolan uly skraperi ösdürjek bolsaňyz, uzaakuza işiňizi ýeňilleşdirer. Bu “Node.js” kitaphanasy bilen taslamalaryňyzy, wezipeleriňizi we agentleriňizi aňsatlyk bilen tertipläp bilersiňiz we hiç wagt ýokary netijeli web skraperlerini ýazyp bilersiňiz.

4. Ineed

Ineed, beýleki Node.js kitaphanalaryndan we çarçuwalaryndan birneme tapawutlanýar. Maglumat ýygnamak we döwmek üçin Saýlaýjyny kesgitlemäge mümkinçilik bermeýär. Mundan başga-da, Ineed-iň çäkli wariantlary we aýratynlyklary bar. Şeýle-de bolsa, täsirli web gyryjylary ýazmaga kömek edýär we Ineed ulanyp, web sahypasyndan suratlary we baglanyşyklary ýygnap bilersiňiz.

5. “Node Express” gazany

“Node Express Boilerplate” iň oňat we meşhur “Node.js” çarçuwalarynyň biridir. Döredijilere taslama päsgel berip biljek ähli zerur meseleleri aýyrmaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, web gyryjy ýazmak üçin “Node Express Boilerplate” -ni ulanyp bilersiňiz. Munuň üçin onuň anyk kodlaryny öwrenmeli bolarsyňyz.

6. Socket.IO

Hakyky web programmalaryny we maglumatlary gyryjylary ösdürmegi maksat edinýär. Socket.IO programmistler we döredijiler üçin hem amatly.

7. Ussat düwün

Mastering Node bilen, mümkin bolan CommonJS modul ulgamynyň kömegi bilen ýokary derejeli web skraperlerini we serwerlerini aňsatlyk bilen ýazyp bileris.

8. Formalin

Forma isleglerini (HTTP POSTs we PUTs) dolandyryp bilýän we ýüklenen faýllary derrew derňemek üçin oňat Node.js çarçuwasydyr. Formalini ulanyp, güýçli we interaktiw web skraperlerini ýazyp bilersiňiz.

mass gmail